خفه شدم :/

دارم میخندم بعد یه بچه‌هه دستشو تا کتف و اونم با خوشحالی و خنده میکنه تو حلق من :| نمیدونم چی شد و چرا ولی انگار با اون کار راه تنفسیم بسته شد! نتونستم نفس بکشم.. افتادم کف زمین و برای اون همه آدمی که اونجا بودن اصن مهم نبود نمیتونم نفس بکشم و دارم کبود میشم! هیچکی نیومد بگه چته آنه؟ نگران بشه حداقل! هیچکی حتی نگفت اون روسری رو از سرت باز کن لباساتو در بیار لعنتی داری خفه میشی! نه اینکه متوجه نشده باشن، نه! داشتن میدیدن و براشون مهم نبود و به کارشون ادامه میدادن! نمیدونم تهش چیشد ولی هرچی که بود این بود که من خفه شدم و هیچکی براش مهم نبود!

#خواب

+ بچه‌ها فردا فینال مسابقه‌ست!!! لطفا تا جایی که میتونید تبلیغ کنید تا همه توی رای گیری شرکت کنن ^__^ مرسی :) 

۴
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان